Договір Публічної Оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з паркування транспортних засобів

Прочитайте текст даної оферти і якщо Вам не зрозуміло будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам  уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +38068-08-12345 чи написавши електронний лист за адресою: kharkivhps@gmail.com .

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) комунального підприємства «Харківпарксервіс», зареєстрованою за законодавством України, названий в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дії, передбаченої п. 4.4. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).  

1.      Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2.     Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1.              «Замовник» — фізична особа, яка розміщує транспортний засіб (здійснює паркування транспортного засобу) на відведених майданчиках для паркування, закріплених за Виконавцем, має паркувальний талон, за яким закінчився термін отримання послуги.

2.2.              «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям parking.kharkiv.ua.

2.3.              Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3.     Предмет Договору

3.1.              Предметом цього Договору є надання Виконавцем  Замовнику  послуг платного паркування транспортних засобів на відведених майданчиках для платного паркування (перелік майданчиків розміщено на сайті Виконавця в розділі «Реєстрація та продовження паркувального талону» ) протягом 30 календарних днів, на визначених Договором умовах.

4.     Порядок укладення Договору:

4.1.              Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2.              Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику.

4.3.              Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дії, визначеної п. 4.4. Договору.

4.4.              Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця, шляхом здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно вартості послуги, вказаної на Сайті Виконавця.

4.5.              Дія, визначена в п.4.4, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6.              Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуги.

4.7.              Укладання Договору означає, що Замовник:

 • у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
 • приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

5.     Порядок розрахунків

5.1.              Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі — оплати Замовником послуги платного паркування на відведених майданчиках для паркування шляхом поповнення талону після закінчення терміну його дії відповідно до інформації, розміщеній на Сайті Виконавця.

5.2.              Оплата послуг Виконавця шляхом поповнення паркувального талону здійснюються перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи “LiqPay”.

6.     Права та обов’язки Виконавця

6.1.              Виконавець зобов’язаний:

 • До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та Правила паркування транспортних засобів в розділі «Нормативна база» Сайту Виконавця;
 • Організувати діяльність по наданню послуги  паркування на відведених майданчиках для платного паркування.

6.2.              Виконавець має право:

 • Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.
 • Отримувати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

7.      Права та обов’язки Замовника

7.1.              Замовник зобов’язаний:

 • Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.

7.2.              Замовник має право:

 • Користуватись  послугами згідно умов даного Договору;
 • Вимагати від Виконавця виконання вимог  даного Договору;
 • Знайомитися з правилами надання послуг Виконавцем;
 • Вносити пропозиції щодо покращення надання послуг Виконавцем.

8.     Відповідальність сторін

8.1.        Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  вказаних ним (за необхідності). У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав відомості,  Виконавець не відповідає за збитки Замовника,  понесені в результаті відмови в наданні послуг та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

8.2.       В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.3.      Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.4.     Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

9.     Зміни і розірвання Договору

9.1.       Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2.       При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

9.3.    Договір припиняє свою дію днем закінчення терміну отримання послуги.  

10. Вирішення суперечок

10.1.       Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2.       Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

11.   Інші положення

11.1.       Замовник гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2.   З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

Виконавцем за цим договором є:  КП «Харкiвпарксервic»

Адресою Виконавця за цим Договором є:  61003, м. Харків, провулок Соборний,1

Контактний телефон: +38068-08-12345